D A T A S K Y D D S P O L I C Y 

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring
integritets- och dataskydd genom att kontakta Ferm & Persson´s VD. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer,
behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:
Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, nära anhörig, faktura- och leveransadress,
e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Betalningsinformation: fakturainformation, bankinformation etc.

Vi kan samla in följande information

Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nära anhörig etc.
Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
Historisk information: Reseräkningar
Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett
avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Syftet med den lagrade informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.
Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och
för att tillhandahålla information och tjänster som du begär från oss.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling.
För att ingå anställningsavtal, betala ut löner, rapportera pensioner, lämna intyg, kontakt med
myndigheter, skatteinbetalningar, statisk, övrig personal- och löneadministration.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela din information till

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kommer uppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i,
land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data,
kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå
jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringstider

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade
lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring
och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Projektinformation såsom ritningar,
specifikationer mm lagras tillsvidare.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du kan begära en kopia max en gång per år (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, exempelvis om datan krävs för att administrera din anställning hos oss. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Ferm & Persson´s VD.